HOME

Názov projektu

Strojárske vzdelanie na Horehroní dostupné

pre všetkých

 

Operačný program: Vzdelávanie

Programové obdobie: 2007 - 2013

Prioritná os 3 :  Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Opatrenie  3.1 : Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

Kód výzvy: OPV-2012/3.1/04-SORO

 

Prioritná téma:

Opatrenia na zvýšenie účasti na celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave okrem iného

prostredníctvom opatrení na dosiahnutie poklesu počtu žiakov, ktorí predčasne ukončujú školskú

dochádzku, zníženia počtu predmetov, pri ktorých sa žiaci delia podľa pohlavia, a zlepšeného

prístupu k východiskovému, odbornému a terciárnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a ich

zvýšenej kvality

 

Projekt financovaný Európskou úniou