HOME

Časový rámec realizácie projektu

 Dĺžka realizácie aktivít    projektu v mesiacoch

18

 Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity

Ukončenie realizácie  aktivity

 Hlavné aktivity

 1.1 Inovácia vzdelávania pre potreby trhu práce

09/2013

02/2015

 2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov elokovaného pracoviska

09/2013

02/2015

Podporné aktivity

 Riadenie projektu

09/2013

02/2015

 publicita a informovanosť

09/2013

02/2015