HOME

 

Strategický cieľ

 

 

1. Zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov z MRK prostredníctvom inovatívnych metód vzdelávania ako nástroja pre inklúziu príslušníkov MRK do vzdelávania a spoločnosti.

 

2. Podporovať sociálnu inklúziu príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce.

 

3. Ďalej vzdelávať príslušníkov MRK, ako aj osoby pracujúce v oblasti ich integrácie do spoločnosti.