HOME

 

Špecifické ciele

 

1. Zavádzať inovatívne metódy vzdelávania ako nástroja pre sociálnu inklúziu príslušníkov MRK do systému vzdelávania a spoločnosti

 

Aktivita 1.1 Inovácia vzdelávania pre potreby trhu práce

 

2. Vzdelávať pedagogických zamestnancov za účelom zvládnutia úlohy modernizácie výučby a jej skvalitnenia smerom k podpore sociálne znevýhodnených žiakov z MRK

 

Aktivita 2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov elokovaného pracoviska