HOME

 

Cieľové skupiny

 

 

Žiaci elokovaného pracoviska  pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia MRK

 

  • predpokladaná veková štruktúra: 15 – 19 rokov

 

  • geografické umiestnenie: okres Brezno Banskobystrický kraj

 

  • socio-ekonomický status cieľovej skupiny žiakov elokovaného pracoviska Spojenej školy: 100% žiakov sú z MRK

 

  • zdravotné postihnutie tejto cieľovej skupiny nie je signifikantné

 

Pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v elokovanom pracovisku strednej odbornej školy

 

 

  • predpokladaná veková štruktúra : 35 – 60 rokov

 

  • geografické umiestnenie: okres Brezno Banskobystrický kraj

 

  • vzdelanostná úroveň: stredoškolské, vysokoškolské vzdelanie

 

  • zdravotné postihnutie tejto cieľovej skupiny taktiež nie je signifikantné